BILANS MAJĄTKOWY

Filed Under ekonomia | Comments Off

Bilans majątkowy jest tabelarycznym, dwustronnym zestawieniem majątku jednostki gospodarczej i źródeł jego finansowania, sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Jest on jakby „fotografią” przedsiębiorstwa, z której wynika, jakim majątkiem ono dysponuje i kto jest właścicielem tego majątku. Majątek nosi nazwę aktywów, natomiast źródła jego finansowania nazywane są pasywami.

Ponieważ każdy składnik aktywów musi mieć swoje źródło finansowania (pochodzenia), to suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Jest to podstawowa zasada równowagi bilansowej.

A = P

lub

a1 + a2 + … + an = p1 + p2 + … + pn

gdzie:

A – Aktywa (majątek firmy)

a1 + a2 + … + an – poszczególne składniki majątku

P – Pasywa (źródła pochodzenia majątku)

p1 + p2 + … + pn – poszczególne składniki pasywów

5.1. Treść i układ bilansu

Bilans jako dokument księgowy i sprawozdawczy musi spełniać określone wymogi formalne narzucone przez ministra finansów. Prawidłowo sporządzony bilans każdej jednostki powinien zawierać następujące elementy:

· nazwę i adres jednostki sporządzającej bilans,

· określenie dnia, na który sporządzono bilans (tzw. dzień bilansowy),

· podział na aktywa i pasywa,

· wyszczególnienie nazw i określenie wartości grup rodzajowych aktywów i pasywów,

· sumy bilansowe,

· datę sporządzenia bilansu,

· podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową firmy.


Comments

You must be logged in to post a comment.